Privacy beleid

1.       Gegevens bedrijf

Naam: JB-Auto’s

Adres: Molenweg 96

Postcode en plaats: 9365 PH Niebert

Telefoonnummer: 06-24 19 70 46

E-mail: info@jb-auto’s.nl

 

2.      Persoonsgegevens die worden verwerkt

JB-Auto’s verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

-          Voor- en achternaam

-          Geboortedatum

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Betaalgegevens

-          Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

3.      Doel verwerken gegevens

JB-Auto’s verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling, om de bestelling te kunnen bezorgen op het gewenste adres, en om contact op te kunnen nemen indien er vragen of opmerkingen zijn over de bestelling. Daarnaast kan JB-Auto’s uw gedrag op de website analyseren, om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Wanneer u contact opneemt met ons, zullen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of voor afhandeling van uw klacht.

 

4.      Verstrekken aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

5.      Bewaartermijn

JB-Auto’s bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

6.      Beveiliging

JB-Auto’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Indien u desondanks toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via info@jb-auto’s.nl.  


7.      Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

8.      Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 PRIVACYBELEID            

                        JB-AUTO'S   -   MOLENWEG 96 9365PH NIEBERT   -   06-24197046